Vietnamese

Nếu quý vị cần trợ giúp ngay lập tức, hãy gọi đường dây nóng của chúng tôi tại (800) 834-5001 hoặc (714) 571-5200.

Đường dây nóng của chúng tôi (Trợ giúp pháp lý xã hội của Quận Orange) cung cấp để xem xét, lời khuyên và tư vấn cho miễn phí. Một khi quý vị đã kết nối với một đại diện của CLA SoCal, quý vị sẽ được cung cấp với sự hỗ trợ mà quý vị cần phải đánh giá và đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Không có điện thoại hoặc máy tính truy cập?

Hãy đến với chúng tôi vị trí của Santa Ana và sử dụng điện thoại miễn phí tại sảnh đợi. Điều này sẽ kết nối bạn trực tiếp đến đường dây nóng. Điện thoại này có sẵn trên một cơ sở phục vụ đầu tiên.