Farsi

فارسی:

اگر به کمک فوری نیاز دارید، از طریق شماره (800) 834-5001 یا ‎(714) 571-5200 با راهنمای تلفنی ما تماس بگیرید.

این راهنمای تلفنی خدمات ارزیابی، راهنمایی و مشاوره رایگان ارائه می‌دهد. وقتی به یک نمایندگی متصل شوید، خدمات پشتیبانی موردنیاز برای ارزیابی و تأمین نیازهای خود را از آنها دریافت خواهید کرد.

به تلفن یا رایانه دسترسی ندارید؟

به دفتر ما در Santa Ana مراجعه کنید و از تلفن رایگان ما در لابی استفاده کنید. بدین ترتیب مستقیماً به راهنمای تلفنی متصل خواهید شد. پاسخ به تماس‌ها به ترتیب زمان برقراری تماس خواهد بود.